Artikel 1. Definities

Aanbieding:

Iedere aanbieding, offerte en korting van MyMorning;

Ondernemer:

MyMorning, Kempenlandstraat 21A, Vught

Consument:

een (rechts)persoon met wie MyMorning een overeenkomst heeft gesloten;

Producten:

Handgemaakte brood en banketbakker specialiteiten

Artikel 2. Algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

• Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

• Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

Artikel 3. Het aanbod

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

• Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door MyMorning desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

• Alle prijsopgaven en prijzen zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW.

• Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.

• De ondernemer is gerechtigd om prijswijzigingen door te voeren als er sprake is van wijzigingen in factoren die de prijs bepalen zoals materiaal, belastingen of andere factoren. Mocht dit oplopen tot een verschil van meer dan 10%, dan heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van deze mededeling gebeurt. De ontbinding door genoemde geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

• Betalingen dienen altijd vooraf gedaan we worden middels de op de webshop vermelde betalingsmogelijkheden.

• Bij bestellingen via de webshop kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven betalingsmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 5. Annuleren en retourneren

• De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

• De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met ontvangen producten. Hij zal het slechts uitpakken en inspecteren als hij in een winkel zou mogen doen.

• Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel een email aan de ondernemer waarop hij een retourformulier zal ontvangen.

• Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

• De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

• Indien de consument van het herroepingsplicht zoals vermeld gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking zonder gebruiksschade heeft geretourneerd, dan draagt de ondernemer zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen na ontvangst.

• De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

• Uitgesloten van herroepingsrecht zijn artikelen met beperkte houdbaarheidsdatum of afgeprijsde artikelen.

Artikel 6. Levering, levertijd en uitvoering

• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

• De ondernemer streeft ernaar bestellingen dezelfde of eerstvolgende werkdag te versturen. Deze leveringstermijn is niet bindend en wordt bij benadering aangegeven.

• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Klachtenregeling

• De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

• Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 8. Geschillen

• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

• Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

• Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 9. Aanvullende of afwijkende bepalingen

• Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

• Alle gegevens en informatie van consument worden uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacy beleid van ondernemer.

• Indien een of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet in niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen een het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.